Vedtægter


Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

VEDTÆGTER

§1. FORMÅL

Foreningens formål er at fremme dansk rhinologi, samt skabe samarbejde mellem rhinologisk interesserede i ind- og udland. Foreningens navn er Dansk Rhinologisk Selskab.


§2. MEDLEMSKAB

Stk. 1: Enhver overlæge ved en dansk øre-næse-halsafdeling kan

optages som medlem.

Stk. 2: Derudover kan yngre læger og speciallæger, der har udvist særlig interesse og kunnen inden for rhinologien optages efter bestyrelsens skøn.

Stk. 3:  Andre speciallæger kan optages som ekstraordinære medlemmer efter bestyrelsens skøn.

Stk. 4:  Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens forslag ved simpelt flertal vedtage at udpege æresmedlemmer.

Stk. 5:  Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden, og er gyldig ved udløbet af et regnskabsår. Manglende betaling af kontingent medfører tab af medlemskab.

Stk. 6: Ved medlemskab af Dansk Rhinologisk Selskab opnås automatisk medlemskab af European Rhinology Society. Den samlede kontingent opkrævning foregår fælles via Lægeforeningen. Alle medlemmer modtager herefter tidskriftet Rhinology.

Stk. 7: Kontingentets størrelse foreslås af bestyrelsen og dækker medlemskab af Dansk Rhinologisk Selskab og ERS (European Rhinology Society). Simpelt flertal ved rettidig indkaldt generalforsamling, vedtager herefter størrelsen af det kommende års kontingent. Kontingentet vil være højest for aldersgruppen 35-69 år incl., idet disse medlemmer modtager tidskriftet Rhinology per post. Øvrige aldersgrupper på lavere kontingent sats (aktuelt i 2010 <35 år: 150kr, og >69 år: 0 kr). Disse medlemmer får alene elektronisk adgang til Rhinology, men fuldt medlemskab af ERS og Dansk Rhinologisk Selskab.


§3. ORGANISATION

Stk. 1:  Bestyrelsen udgøres af formand, næstformand, sekretær, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Formanden vælges på generalforsamling. De øvrige 4 medlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer herefter sig selv.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Stk. 4: Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Næstformanden repræsenterer foreningen ved formandens forfald.

Stk. 5: Sekretæren sørger i samråd med formanden for skriftlige udsendelser til medlemmer eller andre.

Stk. 6: Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskaber, budget og kontingentindbetalinger. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 7:  En revisor vælges på generalforsamlingen for 3 år med mulighed for et genvalg. Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres.

Stk. 8: Bestyrelsen har pligt til at afholde mindst et videnskabeligt møde om året.

Stk. 9: Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af specielle opgaver.

Stk. 10: I EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY (ERS) er en repræsentant fra Danmark. Denne vælges efter gældende regler, det bør dog fortrinsvis være formanden.

Stk. 11: Bestyrelsen udnævner en rejseudvalgsformand for en kortere eller længere periode. Bestyrelsen kan tilknytte yderligere medlemmer efter behov

Rhinologisk Selskab afholder 1 rejseleders egne, rimelige udgifter, som ikke har kunnet dækkes af arbejdsgiveren. Beløbet skal forhånds godkendes af bestyrelsen


§4 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes hvert år, ordentligvis i forbindelse med et videnskabeligt møde.

Stk. 3: Generalforsamlingen indvarsles per e-mail af bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse. Samtidig indkaldes forslag, der ønskes optaget på dagsordenen.

Stk. 4: Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før.

Stk. 5: Dagsorden udsendes til foreningens medlemmer senest 1 uge før afholdelse af generalforsamling.


§5. DAGSORDEN

Stk. 1: 1.  Valg af dirigent

  2.  Formandens beretning

  3.  Kassereren aflægger revideret regnskab og foreslå kontingent

  4.  Beretninger fra evt. repræsentanter i råd og udvalg

  5.  Behandling af indsendte forslag

  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7.  Valg af en revisor 

  8.  Eventuelt

Stk. 2: Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal og foretages almindeligvis ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det. Der kan kun stemmes om punkter, der er opført på dagsordenen.

Stk. 3: Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan stemme ved fuldmagt, som medgives et fremmødt stemmeberettiget medlem. Fuldmagten afleveres til godkendelse umiddelbart efter valg af dirigent. Hvert medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

Stk. 4: Kun restancefri medlemmer kan stemme. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.


§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, hvis bestyrelsen

eller mindst 1/3 af de valgberettigede medlemmer fremsætter skriftligt

ønske herom. Indvarsling og procedure som ved ordinær

generalforsamling.


§7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt udsendes sammen med dagorden. Vedtagelse kræver 2/3 flertal af samtlige afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver dog, at over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


§8. KOMMUNIKATION

Stk 1:   Medlemmerne forpligtes til at oplyse foreningens sekretær om e-mail adresse, da foreningens kommunikation primært foregåe elektronisk


Disse vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 2013, sætter alle tidligere ud af kraft og har gyldighed indtil en generalforsamling har vedtaget nye.


Nyborg, maj 2013

Bestyrelsen

KONTAKT OS